Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ |ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Μετοχική Σύνθεση

Η ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. και η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. κατέχουν ποσοστό από 50% της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε.

 

Μέτοχος 

Μετοχές 

Ποσοστό Μετοχικού Κεφαλαίου 

ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 

10.600 

50.00% 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.

10.600 

50.00% 

Σύνολο Μετοχών 

21.200 

100.00%