ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕIΑ |ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
Βασικά Οικονομικά Μεγέθη 2009-2012 (,000 €)