ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕIΑ |ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π.|2017